در جایی که زمین کافی داریم برای ثبت نام محدودیت نداریم

در جایی که زمین کافی داریم برای ثبت نام محدودیت نداریم
ثبت نام در مرحله هفتم طرح نهضت ملی مسکن تا تکمیل ظرفیت متقاضیان ادامه خواهد داشت
منبع خبر : iribnews.ir