حذف ارز ترجیحی بر اساس قانون انجام می شود

حذف ارز ترجیحی بر اساس قانون انجام می شود
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت بر اساس قانون، حذف ارز ترجیحی را انجام خواهد داد و برای این کار برنامه ریزی کرده است، گفت: این اقدام اصلاح بزرگ اقتصادی و به نفع مردم است که می تواند در نجات اقتصاد ایران هم کاربرد بسیار زیادی داشته باشد.
منبع خبر : iribnews.ir