تنها ۳ ماه آب ذخیره شده در پشت سد باقی مانده است

تنها ۳ ماه آب ذخیره شده در پشت سد باقی مانده است
استاندار اصفهان گفت: حدود ۱۱۳ میلیون متر مکعب آب پشت سد داریم یعنی برای حدود ۳ ماه آب پشت سد وجود دارد.
منبع خبر : yjc.news