میزان مرگ بر اثر سویه امیکرون در کشور یک دهم تا دو دهم در میلیون نفر

میزان مرگ بر اثر سویه امیکرون در کشور یک دهم تا دو دهم در میلیون نفر
میزان مرگ بر اثر سویه جدید امیکرون در کشور یک دهم تا دو دهم در میلیون نفر است.
منبع خبر : iribnews.ir