­اظهار نظر وزیر کشور درباره جزئیات افزایش اختیارات استانداران

­اظهار نظر وزیر کشور درباره جزئیات افزایش اختیارات استانداران
وزیر کشور گفت : باافزایش اختیارات استانداران ، شوراهای برنامه ریزی استان‌ها محور اصلی برنامه ریزی می‌شوند و با اختیارات بیشتری می‌توانند نسبت به جذب منابع و هزینه آنها تصمیم گیری کنند.
منبع خبر : iribnews.ir