اجرای طرح مردمی‌ سازی یارانه‌ها قدمی مثبت برای جبران خسارت‌های گذشته

اجرای طرح مردمی‌ سازی یارانه‌ها قدمی مثبت برای جبران خسارت‌های گذشته
رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: در گذشته فاصله‌گذاری بین ارز دولتی و ارز نیمایی و دخالت دولت در حوزه اقتصاد موجب تلف شدن ارز کشور شده و در عمل کمکی به تولید نکرده است، به همین منظور دولت با اجرای طرح مردمی‌ سازی یارانه‌ها قدمی مثبتی در راستای جبران خسارت‌های واردشده برداشته است.
منبع خبر : iribnews.ir