تعامل دولت در سیاست خارجی مناسب با ابزار آن نبود

تعامل دولت در سیاست خارجی مناسب با ابزار آن نبود
استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران گفت: تعامل بخشي از سیاست خارجی و دیپلماسی است و باید هدفمند با ابزار مناسب باشد اما تعامل مطلق بدون ابزار سازی یک خطای راهبردی است.
منبع خبر : iribnews.ir