روایت رسانه های بیگانه و تحولات اخیر

روایت رسانه های بیگانه و تحولات اخیر
­چند اتفاق مهم به فاصله چند ساعت از یکدیگر با ارزش خبری یکسان رخ می دهد اما پوشش رسانه های بیگانه فارسی زبان به این رویدادها متفاوت است.
منبع خبر : iribnews.ir