رکورد صادرات از مرزهای ریلی شکسته شد

رکورد صادرات از مرزهای ریلی شکسته شد
مدیر عامل راه آهن گفت: رکورد ترانزیت و صادرات از مرزهای ریلی شکسته شد .
منبع خبر : iribnews.ir