امنیت پایدار مردمی در مرز‌ها با کمک عشایر

امنیت پایدار مردمی در مرز‌ها با کمک عشایر
سردار معروفی گفت: ما در مناطق مرزی با کمک و حضور موثر عشایر توانسته ایم امنیت پایدار مردمی برقرار نماییم.
منبع خبر : iribnews.ir