اجرای چهارمین مرحله انهدام کالاهای اموال تملیکی در لرستان

اجرای چهارمین مرحله انهدام کالاهای اموال تملیکی در لرستان
۶۰۰ میلیون تومان کالای تملیکی در لرستان امحاء شد.
منبع خبر : iribnews.ir