پیگیری الگوی کارآمدتر شدن و تسریع فعالیت های هیئت عالی نظارت

پیگیری الگوی کارآمدتر شدن و تسریع فعالیت های هیئت عالی نظارت
هیئت عالی نظارت، موضوع آئین‌نامه و پیاده‌سازی الگوی کارآمدتر شدن و تسریع فعالیت های هیئت عالی نظارت بررسی شد.
منبع خبر : iribnews.ir