انگلیسی‌ها بر سر دوراهی تامین گرما و غذا

انگلیسی‌ها بر سر دوراهی تامین گرما و غذا
به علت افزایش بهای سوخت در انگلیس افراد کم درآمد بر سر دوراهی تامین غذا یا پرداخت بهای سوخت قرار گرفته اند.
منبع خبر : iribnews.ir