قاليباف: دستور بررسي فوري حادثه ساختمان در ابادان

قاليباف: دستور بررسي فوري حادثه ساختمان در ابادان
­رییس مجلس درباره رسیدگی به حادثه فروریختن ساختمان در آبادان و تهیه گزارش این موضوع به کمیسیون عمران مجلس ماموريت داد تا به فوريت ابعاد اين حادثه را بررسي كند .
منبع خبر : iribnews.ir