واکسیناسیون بزرگترین کار برای مهار کرونا است

واکسیناسیون بزرگترین کار برای مهار کرونا است
وزیر بهداشت گفت: واکسیناسیون بزرگترین کار برای مهار کرونا ست و در این زمینه تعداد زیادی واکسن وارد کشور شده است.
منبع خبر : iribnews.ir