مهمانان متفاوت مرکز شعر و موسقی رسانه ملی

مهمانان متفاوت مرکز شعر و موسقی رسانه ملی


صدا و سیما - مهمانان متفاوت مرکز شعر و موسقی رسانه ملی - صاحبخبر

صدا و سیما - مهمانان متفاوت مرکز شعر و موسقی رسانه ملی - صاحبخبر

مهمانان متفاوت مرکز شعر و موسقی رسانه ملی - خبرگزاری صدا و سیما

مهمانان متفاوت مرکز شعر و موسقی رسانه ملی - خبرگزاری صدا و سیما
مهمانان متفاوت مرکز شعر و موسیقی رسانه ملی

رسانه ملی بزرگترین همایش
منبع خبر : iribnews.ir