سند تحول قضایی در یک نگاه

سند تحول قضایی در یک نگاه
«سند تحول قضایی» معمار آینده دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir