سروقامت بلند همت جانباز

سروقامت بلند همت جانباز
علی کشفیا والیبالیست بلند همتی که در سنگر دفاع مقدس حضوری درخشان داشت.
منبع خبر : iribnews.ir